olomouc

 • Podpora v letech: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2001, 2000

  Od r. 2003 podpora vydávání noviny Romano hangos, od r. 2002 festival Django Fest, 2008 - 2016 festival Romani Gili Olomouc, dříve kulturní aktivity, např. divadelní kroužek

 • Od roku 2009 provozujeme NZDM na pobočce v Olomouci. Zařízení funguje denně na ulici Pavlovická 27a. Probíhají zde i organizované volnočasové aktivity, velký úspěch má zejména taneční a hudební soubor Amare čhavore. V centru najdou děti pomoc při studiu, je zde také možnost práce na počítači. Každoročně je pořádán ve spolupráci s Policií ČR letní dětský tábor. Od roku 2010 probíhají aktivity také v obci Pěnčín. Zde se soustředíme na vyplnění volného času dětí ze sociálně slabých rodin. Probíhají zde sportovní aktivity a doučování dětí.

  Toto centrum a přidružené aktivity jsou podporovány zejména z Olomouckého kraje, Městem Olomouc, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem Vnitra.

 • Tuto službu realizujeme od dubna 2007. Jedná se o podporu terénních pracovníků v romských lokalitách v městech Olomouc a Rýmařov. 

  Veřejný závazek

  Poslání služby Terénní programy

  poskytovat terénní sociální práci v přirozeném prostředí klientů a zmírňovat, případně předcházet sociálnímu vyloučení

  Cíle

  Lidem v nepříznivé sociální situaci nebo lidem ohroženým sociálním vyloučením nabízíme pomoc a poradenství v oblastech:

  1. bydlení
  2. zaměstnání a zvýšení předpokladů pro jeho získání
  3. oddlužení
  4. orientace ve vlastních právech a povinnostech

  Cílová skupina

  1. osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
  2. osoby ohrožené sociálním vyloučením
  3. osoby ohrožené diskriminací
  4. osoby, které se dostaly do nepříznivé životní situace spjaté s některým z následujících faktorů: nevyhovující bydlení, nezaměstnanost, finanční problémy, nedostatečná kvalifikace, snížená schopnost orientace v institucionálním prostředí (problémy při jednání na úřadech), diskriminace či stigmatizace, přičemž nejsou schopny tyto nepříznivé sociální situace řešit vlastními silami

  Do cílové skupiny nespadají:

  1. Děti do 15 let věku (jejich zakázky mohou být řešeny pouze prostřednictvím zákonných zástupců)
  2. Mentálně postižení lidé
  3. Smyslově postižení, se kterými není pracovník schopen komunikovat
  4. Těžce nemocní lidé vyžadující zvýšenou péči
  5. Lidé pod vlivem alkoholu a drog nemohou služby využít v období intoxikace

  Podmínkou poskytnutí služby je aktivní spolupráce klienta na řešení jeho zakázky.

  Záměr projektu

  Služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů: pracovníci docházejí přímo mezi obyvatele sociálně vyloučených lokalit a zde je kontaktují. Většina práce má smysl při využití kancelářské techniky, telefonu a internetu. Klienti proto docházejí do poradny, kde jim pracovníci pomáhá řešit problémy v oblasti bydlení, sociálních dávek, splácení dluhů, exekucí, občanství aj.

  TSP zajišťuje zmapování komunity se všemi problémy jejich členů tak, aby mohl navrhovat optimální řešení. Dále působí jako poradce a prostředník pro klienty při vyřizování úředních záležitostí, při uplatňování nároků a při jednáních s institucemi, a to i doprovázením klientů a asistencím při jednáních.

   

  Výsledky z uplynulých let

  Výsledkem činnosti služby je zejména větší zodpovědnost klientů, schopnost plnit povinnosti, vyšší právní povědomí, schopnost klientů předcházet krizovým situacím, větší motivace při hledání práce apod.

   

   

   

   

   

   

 • Na konci roku 2011 jsme obdrželi dotaci na projekt Tvoje škola od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ze které jsme připravili program pro děti, které vycházejí základní školy. V našich pobočkách se uskutečnily schůzky s těmito dětmi, kde jsme probírali, na jaké školy se chtějí hlásit, doporučili jsme jim školy vhodné vzhledem k jejich studijním předpokladům i jejich finanční situaci v rodině (kalkulace dojíždění apod.), probrali jsme potřebnost jednotlivých profesí v regionu a jejich potenciální uplatnitelnost. Děti si odnesly spoustu nových informací a budou se i v průběhu příštího roku vracet pro další rady. Pokud máte dítě, které vychází základní školu v jedné z lokalit, kde působíme (Hodonín, Šternberk, Olomouc, Pěnčín, Rýmařov, Velká Kraš) a nedostala se k vám informace o konané schůzce, můžete si přijít pro informace do našeho regionálního centra, kde vám jsou k dispozici i brožurky, které vám a vašim dětem pomohou v rozhodování, které je důležité a nemělo by zůstávat náhodné, protože může ovlivnit budoucnost vašeho dítěte. Tyto příručky si můžete stáhnout zde:

  Střední školy v lokalitě Jesenicko
  Střední školy v lokalitě Hodonínsko
  Střední školy v lokalitě Olomoucko a Šternbersko
  Střední školy v lokalitě Rýmařov