hodonin

 • kroužek předškoláků BrnoV roce 2013 jsou aktivity dětí z komunitních center podporovány také z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Probíhají pravidelné kroužky v lokalitách Hodonín, Brno, Pěnčín, Rýmařov a Šternberk. 

 • hodonin

  2018 - vzdělávací pobyt pro matky s dětmi, letní tábor

  2017 - volnočasové a sportovní aktivity pro děti a mládež, vzdělávací pobyt pro matky s dětmi, letní tábor

  2016 - taneční a sportovní aktivity, vzdělávací akce pro mladé matky s dětmi, letní tábor 

  2015 - taneční a sportovní aktivity, vzdělávací akce pro mladé matky s dětmi, letní tábor

  2014, 2013, 2012 - zejména podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež - taneční a sportovní aktivity, vzdělávací akce pro mladé matky s dětmi, letní tábor

 • Mezinárodní výměna mládeže byla realizována na Slovensku v Nitře od 19. do 25.10.2012. Účastníků bylo celkem 24 (9 SR, 9 ČR, 6 Polsko). Tým z každé země se skládal z mladých lidí a jednoho vedoucího. Věkový rozptyl účastníků je 15-30 let. Výměny se zúčastnil i odborný lektor - supervizor, který motivoval a doprovázel skupinu při natáčení videospotu.
  Posláním výměny bylo poznávání jiných kultur a názorů na vzdělávaní Romů i otevření souvisejících témat. Cílem projektu byla aktivní pomoc mládež mládeži. Skupina, která měla témata zpracovat nebyla homogenní romská skupina. Cílem bylo do projektu zapojit mládež z různých národností a různého sociálního postavení (Romy, Čechy, Slováky, Poláky), mládež studující na střední škole, vysoké škole i nestudující. Účastníci měli do diskusí přinést zkušenosti o motivaci ke vzdělávání ve svých zemích, a také kulturní a sociální jinakost v názorech a pohledech. Jako formu výstupu si účastníci zvolili motivační videospot, který má romskou mládež v pasti sociálního vyloučení motivovat k nástupu nebo návratu do školy.
  Prostřednictvím diskusí a různých her, výtvarných a divadelních technik, účastníci za tři dny vytvořili námět a scénář videospotu. Po obsahové a technické stránce za další čtyři dny byl videospot natočen. Postprodukce filmu byla dotažena za měsíc spolupráce z dalšími profesionály, kteří výrobu spotu účastníky supervidovali a technicky dokončili.
  Filmový štáb tvořili účastníci výměny, kteří se vesměs s natáčením filmu nesetkali, byla to pro ně nová zkušenost. Rozdělili se dle svých schopností a zájmů do pracovních skupin: výtvarníci, hudebníci, herci, tanečníci, technický štáb - kamera, režisér, skript, masky, kostýmy, produkce, fotograf atd. Scénáristi vytvořili technický scénář podle kterého se každý den natáčelo. Mimo natáčení probíhaly workshopy taneční, hudební, výtvarné, kde lidé mohli buďto dotahovat záležitosti potřebné k filmu nebo se něco nového naučit, či připravovat program na závěrečný večer.
  Po výměně účastníci nadále spolupracovali na postprodukci: střih, natáčení a střih hudby, titulky apod. Po technické stránce nám s postprodukcí vypomohlo o. s. Užbachacharan, které materiál dotáhlo do finální podoby. Slavnostní premiéra videospotu se konala v Brně. Vy se na něj můžete podívat na http://youtu.be/Esm0JnAopjk

   

 • Tento projekt realizujeme od dubna 2007. Jedná se o podporu terénních pracovníků v romských lokalitách v městech Brno a Hodonín. 

  Veřejný závazek

  Poslání služby Terénní programy

  poskytovat terénní sociální práci v přirozeném prostředí klientů a zmírňovat, případně předcházet sociálnímu vyloučení

  Cíle

  Lidem v nepříznivé sociální situaci nebo lidem ohroženým sociálním vyloučením nabízíme pomoc a poradenství v oblastech:

  1. bydlení
  2. zaměstnání a zvýšení předpokladů pro jeho získání
  3. oddlužení
  4. orientace ve vlastních právech a povinnostech

  Cílová skupina

  1. osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
  2. osoby ohrožené sociálním vyloučením
  3. osoby ohrožené diskriminací
  4. osoby, které se dostaly do nepříznivé životní situace spjaté s některým z následujících faktorů: nevyhovující bydlení, nezaměstnanost, finanční problémy, nedostatečná kvalifikace, snížená schopnost orientace v institucionálním prostředí (problémy při jednání na úřadech), diskriminace či stigmatizace, přičemž nejsou schopny tyto nepříznivé sociální situace řešit vlastními silami

  Do cílové skupiny nespadají:

  1. Děti do 15 let věku (jejich zakázky mohou být řešeny pouze prostřednictvím zákonných zástupců)
  2. Mentálně postižení lidé
  3. Smyslově postižení, se kterými není pracovník schopen komunikovat
  4. Těžce nemocní lidé vyžadující zvýšenou péči
  5. Lidé pod vlivem alkoholu a drog nemohou služby využít v období intoxikace

  Podmínkou poskytnutí služby je aktivní spolupráce klienta na řešení jeho zakázky.

  Záměr projektu

  Poradenství je klientů poskytováno v občansko sociální poradně v kanceláři v místě sídla organizace na Bratislavské 65a (dříve na Francouzské ulici č. 84). Klienti docházejí do poradny, kde jim pracovnice pomáhá řešit problémy v oblasti bydlení, sociálních dávek, splácení dluhů, exekucí, občanství aj.

  Terénní sociální práce je službou, která je klientům poskytována v jejich přirozeném prostředí. TSP zajišťuje zmapování komunity se všemi problémy jejich členů tak, aby mohl navrhovat optimální řešení. Dále působí jako poradce a prostředník pro klienty při vyřizování úředních záležitostí, při uplatňování nároků a při jednáních s institucemi, a to i doprovázením klientů a asistencím při jednáních.

  Výsledky z uplynulých let

  Výsledkem činnosti občanské a sociální poradny je zejména větší zodpovědnost klientů, schopnost plnit povinnosti, vyšší právní povědomí, schopnost klientů předcházet krizovým situacím, větší motivace při hledání práce apod.

  Dle počtu poskytnutých služeb můžeme činnost s klienty rozdělit následovně:

   

   

   

   

   

 • Na konci roku 2011 jsme obdrželi dotaci na projekt Tvoje škola od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ze které jsme připravili program pro děti, které vycházejí základní školy. V našich pobočkách se uskutečnily schůzky s těmito dětmi, kde jsme probírali, na jaké školy se chtějí hlásit, doporučili jsme jim školy vhodné vzhledem k jejich studijním předpokladům i jejich finanční situaci v rodině (kalkulace dojíždění apod.), probrali jsme potřebnost jednotlivých profesí v regionu a jejich potenciální uplatnitelnost. Děti si odnesly spoustu nových informací a budou se i v průběhu příštího roku vracet pro další rady. Pokud máte dítě, které vychází základní školu v jedné z lokalit, kde působíme (Hodonín, Šternberk, Olomouc, Pěnčín, Rýmařov, Velká Kraš) a nedostala se k vám informace o konané schůzce, můžete si přijít pro informace do našeho regionálního centra, kde vám jsou k dispozici i brožurky, které vám a vašim dětem pomohou v rozhodování, které je důležité a nemělo by zůstávat náhodné, protože může ovlivnit budoucnost vašeho dítěte. Tyto příručky si můžete stáhnout zde:

  Střední školy v lokalitě Jesenicko
  Střední školy v lokalitě Hodonínsko
  Střední školy v lokalitě Olomoucko a Šternbersko
  Střední školy v lokalitě Rýmařov

 • Zejména Jihomoravský kraj a částečně i město Hodonín podporuje aktivity pro děti, mládež i dospělé, které napomáhají trávit volný čas v městech Brno a Hodonín aktivně. Jedná se především o podporu dětského tanečního kroužku Terne čhaja v Hodoníně, fotbalové družstvo a fotbalový turnaj Přátelství v Hodoníně, fotbalové družstvo a klub matek v Brně.